ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ/ВИКОНАННЯ РОБІТ

Виконавець: Приватне Підприємство «Ріара», в особі директора Юденко Анни Олександрівни, яка діє на підставі Статуту, є платником податку на прибуток на загальних умовах, або фізична особа-підприємець Шумейко Богдан Олександрович, який діє на підставі виписки з ЄДРПОУ, є платником єдиного податку зі ставкою 5%, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб укласти договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:

  1. ТЕРМІНИ

1.1. Послуги – набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором з виготовлення, розміщення, експонування рекламних матеріалів, тощо. Виготовлена рекламна продукція є ексклюзивною та не підлягає поверненню.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, укласти даний Договір на визначених умовах.

1.3. Заява-приєднання – письмова заява-приєднання Замовника до умов цього Договору, форма якої наведена в Додатку № 1 та Додатку № 2 до цього Договору.

1.4. Cайт  Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою http://riara.ua,  яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, що ним надаються.

1.5. Акцепт  – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом:

1.5.1. Направлення Замовником на електронну адресу свого менеджера ***@riara.ua відповіді на комерційну пропозицію Виконавця з указанням прийняття пропозиції на надання Послуг (за встановленою формою) – посилання;

1.5.2. Оплати грошових коштів готівкою або шляхом переказу на банківський рахунок обраного Виконавця в якості оплати/передоплати/часткової оплати Послуг.

1.5.3. Заповнення та підписання Замовником Заяви-приєднання.

1.6. Замовник  – фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної у цьому Договорі.

1.7. Сторони – Замовник та Виконавець.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Замовником, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику оплачені ним Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти дані Послуги.

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов Публічної оферти даного Договору.

2.4. Замовник, здійснивши Акцепт відповідно до п. 1.5.3. цього Договору, шляхом заповнення та підписання Додатку 1 до цього Договору підтверджує, що він обізнаний та визнає те, що Виконавцем за даним Договором є ПП «Ріара».

2.5. Замовник, здійснивши Акцепт відповідно до п. 1.5.3. цього Договору, шляхом заповнення та підписання Додатку 2 до цього Договору підтверджує, що він обізнаний та визнає те, що Виконавцем за даним Договором є ФОП Шумейко Богдан Олександрович.

2.6. Номенклатура, специфікація, вартість, строк та порядок оплати Послуг, строк надання Послуг визначається Сторонами у комерційній пропозиції. Комерційна пропозиція є невід’ємною частиною даного Договору.

2.7. Замовник має право на отримання Послуг за умови перерахування грошових коштів за відповідні Послуги та/або направлення відповіді на комерційну пропозицію та/або надання Виконавцю документів (матеріалів), необхідних для надання Послуг, якщо інше не зазначено в комерційній пропозиції Виконавця.

2.8. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна, м. Київ).

2.9. Замовник зобов’язується оплатити повну вартість Послуг за даним Договором, що зазначається Виконавцем у комерційній пропозиції, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту Акцепту Публічної оферти, якщо інший порядок оплати Послуг не зазначений у комерційній пропозиції Виконавця.

2.10. Рекламна продукція, виготовлена на підставі Акцепту пропозиції є індивідуальним замовленням, не підлягає поверненню та оплачується Замовником у повному обсязі.

2.11. У разі відмови від Договору з ініціативи та/або вини Замовника оплата/попередня оплата, здійснена Замовником відповідно до умов даного Договору, не повертається.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник має право:

3.1.1. Користуватися Послугами в обсязі та на умовах цього Договору.

3.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.

3.2. Замовник зобов’язується:

3.2.1. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг надати Виконавцю документи, необхідні для надання Послуг (затверджені кольоропроби та/або оригінал макети рекламної продукції, документи для ведення бухгалтерського обліку згідно з чинним законодавством України та інші документи, запитувані Виконавцем у Замовника для надання Послуг).

3.2.2. Забезпечити необхідний документообмін з Виконавцем.

3.2.3. Вчасно прийняти та оплатити Послуги у повному обсязі.

3.2.4. Протягом 2-х робочих днів з моменту одержання Акта приймання-передачі послуг за цим Договором, підписати і направити Виконавцеві зазначений Акт або мотивовану відмову в прийманні наданих Послуг з переліком недоліків. У випадку відмови від підписання Замовником Акту наданих послуг без вмотивованої відмови від їх прийняття по закінченні вищевказаного строку, Акт вважається підписаним, а Послуги – прийнятими та такими, що підлягають оплаті.

3.2.5. Протягом одного дня з моменту укладення цього Договору передати Виконавцю всі матеріали для друку та затверджені макети в електронному та роздрукованому вигляді для виготовлення продукції. У випадку затримки передання цих матеріалів Виконавець  передає Замовникові готову продукцію у строк, який складається із зазначеного в Договорі строку та строку затримки передання вищевказаних матеріалів. Виконавець залишає за собою право прийняти до виконання замовлення на підставі п.1.4 Договору та направлення Замовником скан-копії затверджених макетів засобами електронного звʼязку. У такому випадку скан-копії затверджених макетів мають силу оригіналу.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору.

3.3.2. Використовувати адресу електронної пошти, надану Замовником Виконавцю для направлення листів Замовнику.

3.3.3. Не розпочинати надання Послуг у разі невиконання Замовником п. 3.2.1, п. 3.2.5 та п. 2.9 цього Договору.

3.3.4. Притримати результати Послуг до отримання від Замовника повної оплати.

3.3.5. У випадку неприйняття Замовником Послуг протягом 5 (п’яти) днів з моменту відправлення Виконавцем повідомлення про їх готовність (засобами електронного зв’язку) нарахувати плату за зберігання результатів наданих Послуг.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору.

3.4.2. Надавати Замовнику Послуги з урахуванням положень чинного законодавства України.

  1. ІНШІ УМОВИ

4.1.  Порядок врегулювання спорів

4.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

4.1.2. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

4.1.3. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору застосовуються норми та положення чинного законодавства України.

4.2. Обмеження відповідальності Виконавця.

4.2.1. Приймаючи умови цього Договору Замовник не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за відповідні Послуги, а Виконавець, в свою чергу, не повертає Замовнику сплачені останнім кошти.

4.2.2. Відповідальність Виконавця перед Замовником у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується відповідно до чинного законодавства України, відшкодовується виключно в межах вартості відповідних Послуг, оплачених Замовником.

4.3. Прикінцеві положення.

4.3.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

4.3.2. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним наказом Керівника Виконавця. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.

4.3.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності не раніше ніж на наступний день з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

4.3.4. Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

4.3.5. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників.

4.3.6. У випадку зміни персоніфікованих даних до Заяви-приєднання, Заявник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання змін.

4.3.7. При здійсненні замовлення рекламних послуг, які надає Виконавець, Замовник надає згоду на розміщення зображень таких послуг на сайті/презентаціях Виконавця, в т. ч. з метою їх популяризації. У разі незгоди  з вищевикладеним, Замовник зобовʼязаний письмово повідомити Виконавця шляхом направлення цінного листа за поштовою адресою: 04070, м. Київ, вул. Братська, 6

4.3.8. Всі майнові авторські права на всі розроблювані/створювані ним під час надання Послуг макети, концепції, дизайни тощо та будь-які інші матеріали, створені згідно даного Договору належать Виконавцю.

4.3.9. Виконавець у своїй господарській діяльності використовує торгову марку (знак для товарів і послуг) RIARA з дотриманням вимог чинного законодавства.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором, винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України і відповідно до цього Договору.

5.2. У разі прострочення Замовником оплати послуг Виконавця, Замовник оплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період виникнення прострочення, від простроченої суми за кожен день прострочення.

5.3. У разі прострочення Виконавцем надання послуг Замовнику, Виконавець оплачує Замовнику пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діє у період виникнення прострочення, від вартості замовлення  за кожен день прострочення.

5.4. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили, що знаходились поза її контролем (форс-мажорних обставин).

5.5. Виконавець несе відповідальність за дії своїх співробітників як за свої власні якщо переписка з Замовником ведеться за допомогою корпоративної електронної пошти з домену @riara.ua. За наслідки переписки за допомогою інших електронних адрес Виконавець відповідальності не несе та зобов’язань не має.

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту акцепту пропозиції та діє протягом трьох місяців з моменту його укладення. Закінчення строку дії цього Договору не впливає на обов’язок Замовника сплатити у повному обсязі надані Виконавцем Послуги.

6.2. Якщо жодна зі Сторін не заявить про розірвання даного Договору за 10 днів до закінчення строку його дії, то Договір вважається продовженим на наступний термін.

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

7.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього недійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

7.3. Після Акцепту умов Публічної оферти даного Договору всі попередні Договори про надання послуг з інформаційно-технічної підтримки, укладені з Виконавцем раніше, втрачають силу.

  1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Приватне Підприємство «Ріара»

Код ЄДРПОУ  38403382

Поштова адреса:

04655,  м. Київ, вул. Братська, 6

тел.: 044 500 55 05

Електронна адреса: info@riara.ua

Адреса офіційного сайту: http://riara.ua/

Фізична особа-підприємець  Шумейко Богдан Олександрович

Код за ДРФО 3115310655

р/р № 26003053145078

в Київське ГРУ ПАТ «Приватбанк» м. Київ

37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Багачанська, буд. 110, кв.12

Тел.: +3 (044) 5005505

Є платником єдиного податку за ставкою 5%.

 

 

 

Додаток № 1

до Договору публічної оферти про надання послуг/виконання робіт

 

Замовник: _______________

 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до умов Договору публічної оферти

про надання послуг/виконання робіт

Ознайомившись з умовами Договору публічної оферти про надання послуг/виконання робіт, приєднуюсь до умов Договору з такими персоніфікованими даними.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Реквізити Замовника: Реквізити Виконавця:

Найменування:

Код ЄДРПОУ:

 Юридична адреса:

 

тел.

Банківські реквізити: 

Електронна адреса:

Приватне Підприємство «Ріара»

Код ЄДРПОУ  38403382

Поштова адреса:

04070,  м. Київ, вул. Братська, 6

тел.: 044 500 55 05

Електронна адреса: info@riara.ua

Адреса офіційного сайту: http://riara.ua/

 

________________                                         __________________________                             ________________

(дата)                                                     (особистний підпис Замовника)                                              (ПІБ Замовника)

 

 

Додаток № 2

до Договору публічної оферти про надання послуг/виконання робіт

 

Замовник: _______________

 

 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до умов Договору публічної оферти

про надання послуг/виконання робіт

Ознайомившись з умовами Договору публічної оферти про надання послуг/виконання робіт, приєднуюсь до умов Договору з такими персоніфікованими даними.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Реквізити Замовника: Реквізити Виконавця:

ПІБ:

 

Ідентифікаційний номер:

 

Серія, номер паспорта Замовника, коли і ким виданий:

 

Зареєстрована адреса:

 

Адреса електронної пошти:

 

Тел.:

 

Фізична особа-підприємець  Шумейко Богдан Олександрович

Ідентифікаційний номер:

3115310655

Платіжні реквізити:

р/р № 26003053145078

в Київське ГРУ ПАТ «Приватбанк» м. Київ

Адреса: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Багачанська, буд. 110, кв.12

Тел.: +3 (044) 5005505

Є платником єдиного податку за ставкою 5%.

 

________________                                         __________________________                             ________________

(дата)                                                     (особистний підпис Замовника)                                              (ПІБ Замовника)